T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Davutpaşa Anadolu Lisesi

2022/2023 SERVİS İHALE DUYURUSU

SERVİS İHALE TARİHİ : 20/07/2022 SAAT : 13.00

YERİ :DAVUTPAŞA ANADOLU LİSESİ MÜDÜR ODASI

OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

                                                            

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 

a)      Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b)      İdare: İlgili okul idaresini,

c)      İstekli: Okul servis taşımacılığı işine katılan gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula ve okuldan eve taşınması işini,

d)      Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

e)      Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), çocuğu servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki veli (iki asıl, iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu,

f)       Veli: Öğrencisini servis aracına veya rehber personeline teslim etmek ve teslim almakla sorumlu, servis ücretini ödemekle yükümlü kişileri,

g)      Özel izin belgesi: Karayolları Trafik Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Servis Araçlarının Belirlenme Süreci ve

Sözleşmeye İlişkin Hükümler

 

 

Taşımacıyı tespit komisyonun çalışma esasları

MADDE 4- (1) Taşımacıyı tespit komisyonu okul müdürünün başkanlığında toplanır, komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon kararları mahalli mülki idare amirinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle servis sözleşmesi işini yapıp yapmamakta serbesttir.

Okul servis araçlarının tespitine ilişkin hazırlıklar

MADDE 5- (1) Servis çalıştırma işine ait şartnameler (EK-1)'e göre taşımacıyı tespit komisyonunca hazırlanır ve tasdikli örnekleri özelliklerine göre idarelerce isteyenlere bedelsiz verilir.

(2) Servis çalıştırma suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada şartname (EK-1), sözleşme tasarısı (EK-2) ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

      (3)  Servis çalıştırma işinin ilanı, servis taşıma işi için dosyaların teslim edileceği tarihten itibaren en az 7 gün önce ilgili okulun ilan tahtalarına asılacak yazılar ile yapılır. Ayrıca okulun web sitesinden duyurulur. Bu işlemler bir tutanakla belgelendirilir.

     (4) İlanlarda bulunması zorunlu hususlar;

a) İşin niteliği ve yeri,

b) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı,

c) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

ç)  İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.

 

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler

MADDE 6-  (1) Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

       e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

       f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

Evrakların Komisyona Teslimi

    MADDE 7 – (1) İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder.

                   (2) Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Okul servis aracı olarak çalıştırılacakların tespiti

MADDE 8-  (1)  İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince, komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

 (2)  Komisyon karar verirken; isteklilerin araç yaşı, özmal durumları, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgâhının, tüzel kişiliklerde ise şubesi ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alır. Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

(3) İsteklilerin itirazda bulunması veya yeni açılan okullarda servis taşıma işinin ilk defa yapılacak olması halinde EK-3'deki kriterlere uygun puanlama yapılarak karar verilir.  

(4) Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.

(5)  Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

(6) Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, taşımacıya veya vekiline, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

(7) Okul servisi çalıştırılması işine katılan olmadığı, isteklilerin belgelerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması hâlinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır.

    

 

Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler

MADDE 9 - (1) Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler şunlardır:

a) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile şoförlerin sabıka kayıt belgeleri,

b) İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi, (Özel izin belgesi işi üstlenen taşımacı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra ibraz edilecektir.)

       c)  D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesi,

ç) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,

d)   Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,

e) Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,

       f) Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifika,

g) Taşıma yapacakları araçların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri,

ğ) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

Sözleşme imzalanması

MADDE 10- (1) Okul servis araçlarının çalıştırılması işleri (EK-2)'deki sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler taşımacıyı tespit komisyonu tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine tüm taşımacılar ve okul idareleri uymakla yükümlüdür.  

 (3) Taşımacıyı tespit komisyonlarınca sözleşmelerin imzalanmasından sonra sözleşme imzalanan taşımacıların bilgileri ve/veya mülki idare amirin onayıyla uygun görülerek velilerin anlaşma sağladığı taşımacı bilgileri ilgili okulların ilan panolarında ve web sitesinde yayınlanır. Okul ilan panolarında ve web sitelerinde isimleri yayınlanan taşımacılar haricinde hiç kimse hak iddia edemez.

 

Sözleşmenin feshi ve iptali

MADDE 11- (1) Sözleşme süresi içinde;

a) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,

b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması,

c) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti,

ç)Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

hâlinde sözleşme feshedilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu usul ve esasların yayımı tarihinden önce, gelecek eğitim öğretim dönemlerini de kapsayacak şekilde yapılan taşıma sözleşmeleri süreleri sonuna kadar geçerli olacaktır.

 

Yürürlük

MADDE 11-  (1) Bu Usul ve Esaslar, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12–  (1) Bu Usul ve Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞTIRMASI TİP ŞARTNAMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

Madde 1- Bu Tip Şartnamenin amacı, Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin belirlenen usul ve esaslar kapsamında sözleşmeye bağlanan taşıma işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

 Konusu

 Madde 2- Bu Tip Şartnamenin konusu, 2022-2023 öğretim yılı boyunca Davutpaşa Anadolu Lisesi  okulunun öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

 Bu Tip Şartname, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

Taşımacının Genel Sorumlulukları

Madde 3-  (1) Taşımacılar;

 

a) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış saatinden 15 (onbeş) dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 (onbeş) dakika sonra okuldan almak,

b) Araçta rehber personel bulundurmak,

c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almak,

         ç) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgelerini vermek,

d) Hizmet akdine tabi olarak yanında çalışanların, sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmak,

 e) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymak,

 

 f) Taşınan öğrenci ve çocuğun;

      1) Okulunun veya ikametgâhının değişmesi,

      2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

      3) Okuldan ayrılması veya öğrencilik hakkını kaybetmesi,

      4) Özel izin belgesinin iptal edilmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmek,

          g) Her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ve şoförlerin isimleri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirmek,

   ğ) Okul servis araçlarındaki araç takip sistemi verilerini, istenmesi halinde okul yönetimi, kolluk birimleri ve velilerle paylaşmak,

   h) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile şoförlerin sabıka kayıt belgelerini vermek,

          ı) Taşımacı araçlarını, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer Resmî Gazete'de Karayolları Trafik Yönetmeliği ve 25/10/2017 ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlara ve mevcut mevzuat ile-sözleşme süresince yürürlüğe girecek- tüm yasal yükümlülüklere uygun bulundurmayı, komisyonun / okulun her zaman bu uygunluğu denetlemesine / denetletmesine açık tutmak ile yükümlüdürler.

i) Herhangi bir nedenle servis araçlarının bir veya birkaçının hizmet dışı kalması halinde, hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde sözleşme şartlarına uygun araç temin edilecektir.

j) Taşımacı, araçlar için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden "Okul Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi" veya Çalışma Ruhsatı almak zorundadır.

k) Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 10–11-12 inci maddelerinde öngörülen okul servis araçlarına zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır.

l) Tüm servis araçlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, kan grupları, veli adları, ev ve iş yeri adresleri ve telefon numaralarını gösterir bir listeyi araçta sürekli olarak bulunduracaktır.

m) Öğrenci velileri ile servis sözleşmesi imzalanacak, sözleşmede ismi yazılmayan öğrencileri taşınmayacak, ödemeleri sözleşmede belirtilen süreler içinde veliden talep edilecektir.

n) Taşımacı okulda ya da okulun tespit ettiği şehir içinde servis hizmetlerini aksatmamak koşulu ile resmi bayram günleri dâhil olmak kaydıyla yapılacak etkinlikler ile okulların yarışmacı olduğu sportif ve kültürel müsabakalar çerçevesinde ücretsiz araç tedarik eder. Bunun dışında hafta içi hafta sonu yapılacak piknik gezi tiyatro sinema konser tanıtım ve benzeri etkinlikler okul etkinliği kapsamında sayılmaz ve ücretlendirilir. Araç talepleri iki gün önceden taşımacıya bildirilir.

  • o) Servis araçları hangi nedenle olursa olsun geç kaldıklarında öğrenciler kendilerini alma noktasında en fazla 10 (on) dakika bekledikten sonra taksi/dolmuş/otobüs ile okula geldiklerinde okulda bulunan servis görevlisi tarafından taksi/dolmuş/otobüs ücretini nakden ödeyecektir.

ö) Servis aracının seferi sırasında gecikme durumunu derhal idareye/komisyona/veliye bildirecektir.

p) Taşımacı, komisyonun yazılı onayı olmadıkça bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklerini hiç kimseye temlik, devir ve ciro edemeyecek, isim ve unvan değişikliği yapmayacaktır.

(2) Taşımacı, bu Tip Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.

Şoförün ve Rehber Personelin Yükümlülükleri

Madde 4-

a) Servis sürücüleri ve rehber personel Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen özelliklere sahip, araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç sakal tıraşlı, sade, temiz ve kamu adabına uygun kıyafetle hizmet verecekler, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır.

b) Taşıma yapan servis sürücülerinin ve rehber personelin aralarında tartışmamaları, hareketleri ve bakışlarıyla öğrencileri taciz etmemeleri veya öğrencinin gelişimini kötü yönde etkileyici söz ya da davranışlarda bulunmamaları zorunludur. Bu tür davranan sürücüler ve rehber personeller, ihtara gerek kalmadan Taşımacıyı Tespit Komisyonu tarafından görevinden uzaklaştırılacaktır.

c) Servis sürücüleri ve rehber personel, öğrenciler araçta iken sigara içmeyecekler ve serviste zorunlu bilgilendirme dışında görüntü ve ses sistemlerini çalıştırmayacaklardır.

ç) Güzergâhlar Taşımacıyı Tespit Komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Güzergâhlar tespit edilirken hangi suretle olursa olsun tehlikeli ve kalabalık güzergâhlar değil öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecektir. Belirlenen güzergâhlarda ikamet eden öğrenciler adreslerinden alınıp tekrar adreslerine bırakılacaktır.

d) Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılabilecektir.

e) Bakanlık ya da Valilik tarafından mesai/eğitim saatleri değiştirildiği takdirde taşımacı değişen saat uygulamasına aynen uyacaktır.

f) Öğrencilerin araçlara binmesi ve inmesi sırasında, trafikteki diğer araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak amacıyla DUR işaret levhası mutlaka yakılacaktır.

g) Okul servis araçları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en az 15 dakika önce okula teslim edecek, evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacak, 15 dakikadan daha fazla bir süre bekletilmelerine fırsat verilmeyecektir. Ayrıca ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine dönmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir.

ğ) Servis araçlarında yönetmelikte belirlenen ve taşıma sınırı üzerinde ve ayakta öğrenci taşınmayacaktır.

h) Geçici olarak belgesi iptal olan şoförlerin sözleşmeleri iptal edilecektir.

ı) Öğrenci servis araçlarına komisyonun onayladıklarının dışında (taşıt sürücüsünün yakınları dahil) hiçbir kimse bindirilmeyecektir.

i) Şoför ve rehber personelin, ilgili il/ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda verdiği sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araçların Özellikleri

Taşıtlarda Aranacak Şartlar

 

MADDE 5– (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır.

b) Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olacaktır

c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.

ç) Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.

e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır.

f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.

g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

ğ) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

h) Okul servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

ı) Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

j) Okul servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.

k) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.

l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

n) Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

                

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme İlişkileri

Sözleşmenin Feshi Ve İptali

Madde 6- Sözleşme yapıldıktan sonra eğitim öğretim yılının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Yıllara sair olarak yapılanlarda ilgili eğitim öğretim yılı sonu itibarı ile kendiliğinden sona erer.

Sözleşme süresi içinde;

a) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,

b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması,

c) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti,

ç) Tüzel kişilere ait araçlar en fazla iki okulda öz mal olarak gösterilir, öz mal olarak gösterilen araçların sözleşme yapılan okullarda çalışmadığı tespit edilmesi halinde o ildeki tüm okul sözleşmeleri iptal edilir.

d) Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

hâlinde sözleşme feshedilir.

 

Diğer Hususlar

Madde 7-

a)  Öğrenci taşımacılığı yapan her araç Taşımacıyı Tespit Komisyonunca belirlenen ve yazılı olarak bildirilen bir muhtaç öğrenciyi ücretsiz olarak taşımakla yükümlüdür.

b) İhtiyaç olması halinde okul yönetiminin uygun gördüğü bir noktada firma okulda araçların takibinden sorumlu ve okul idaresiyle diyaloğun sağlaması amacıyla bir yetkiliyi okulda bulunduracaktır. Okul binasına ve eklentilerine görevli yetkili haricinde taşımacılığını üstlenen kişi veya kuruluşun personeli giremez ve öğrencilere olumsuz örnek teşkil eden sigara ve içki içmek, zararlı maddeler kullanmak vs. davranışlarda bulunamaz.

c) Okul yönetimince belirlenen amblem ve okul ismi servis araçlarına asılacaktır.

ç) Okul yönetimi tarafından taşımacıya okul/veli ve öğrencilerle iletişimlerini sağlamak için uygun bir yer gösterilecektir.

d)Şoförler okul binaları içinde zaman geçirmeyecek, okul kantin ve lavabolarını kullanmayacaklardır.

e) Servis araçları bahçesi müsait olmayan okullardan öğrencileri boşalttıktan sonra okul bahçesini terk edecektir.

f) Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak bu durumda taşımacının taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin taşımacıların adlarına tescilli olması zorunludur. Tüzel kişiliklerde servis araçlarını çalıştırma işi tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

g) Okulların ve öğrencilerin durumlarına göre, bu sözleşmede belirtilmeyen hususlar karşılıklı mutabakatla uygulanabilir, makul madde veya maddeler ilave edilebilecektir.

 

 

Mevzuata uygunluk

            Madde 8- Taşımacı, işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uymakla sorumludur.

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.07.2022 - Güncelleme: 05.07.2022 12:31 - Görüntülenme: 681
  Beğen | 0  kişi beğendi